Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wagemakerskoffie Thee Cadeau (B2B)Definities

1.1. Wagemakerskoffie: verwijst naar Wagemakerskoffie-thee-cadeau, de aanbieder van de producten en diensten.

1.2. Klant: verwijst naar de zakelijke entiteit die producten en/of diensten afneemt van Wagemakerskoffie.

1.3. Overeenkomst: verwijst naar de schriftelijke of mondelinge afspraken tussen Wagemakerskoffie en de klant.Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten van Wagemakerskoffie.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes van Wagemakerskoffie zijn vrijblijvend en geldig voor de daarin vermelde termijn.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van een offerte door de klant, dan wel bij het plaatsen van een bestelling door de klant en de bevestiging daarvan door Wagemakerskoffie.Prijzen en Betaling

4.1. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn en op de door Wagemakerskoffie aangegeven wijze.

4.3. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Wagemakerskoffie gerechtigd tot het in rekening brengen van rente en incassokosten.

Levering

5.1. Levering geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze.

5.2. De klant is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de geleverde producten op het afgesproken tijdstip.Garantie en Aansprakelijkheid

6.1. Wagemakerskoffie staat in voor de kwaliteit van haar producten, conform de geldende normen en specificaties.

6.2. De aansprakelijkheid van Wagemakerskoffie is beperkt tot directe schade en is in geen geval hoger dan het factuurbedrag van de betreffende levering.

6.3. Wagemakerskoffie is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder winstderving en bedrijfsschade.Geschillen en Toepasselijk Recht

7.1. Op alle geschillen tussen Wagemakerskoffie en de klant is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Overige Bepalingen

8.1. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

8.2. Wijzigingen en aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.